Pedicure salon             het voetje

Privacy Policy

 

Pedicuresalon Het Voetje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe er wordt omgaan met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicuresalon Het Voetje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.


Als pedicure ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Persoonsgegevens van klanten worden door Pedicuresalon Het Voetje verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Administratieve doeleinde;

Communicatie over de behandeling

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen behandeling

 


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicuresalon Het Voetje de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Voornaam

Achternaam

Telefoonnummer

Geboortedatum

Eventueel E-mailadres

      

Uw persoonsgegevens worden door  Pedicuresalon Het Voetje opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Pedicuresalon Het Voetje

06-29354382 

E-mailadres: bea.hetvoetje@gmail.com